GEBRUIKSVOORWAARDEN VOOR DE FOCUS-WEBSITE

Welkom om de FOCUS-website (“Website”). Deze website en zijn content zijn eigendom van en worden beheerd door FOCUS Bikes GmbH , waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Europa-Allee 26, D-49685 Emstek, Duitsland, met registratienummer Oldenburg HR B 150667.

TOEPASSELIJKHEID

Deze gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op uw bezoeken aan en uw gebruik van de website, evenals op alle informatie, aanbevelingen en/of diensten die op of via deze website aan u worden verstrekt (de "Informatie").

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van onze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of anderszins aangepast door FOCUS Bikes GmbH . De gewijzigde of aangepaste gebruiksvoorwaarden treden in werking zodra ze op deze website worden gepubliceerd. Gebruikers van de website wordt aangeraden om de gebruiksvoorwaarden regelmatig op mogelijke wijzigingen na te lezen.

Deze gebruiksvoorwaarden werden voor het laatst gewijzigd op 30 januari 2017.

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie is alleen bedoeld om algemene informatie te verlenen en vormt geen advies. FOCUS Bikes GmbH zal redelijke inspanningen leveren om de informatie op deze website accuraat en up-to-date te houden, maar garandeert niet dat de website en de informatie of beide geen fouten, tekortkomingen, malware en virussen bevatten of dat de website en/of informatie accuraat en up-to-date is.

FOCUS Bikes GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) de website, met inbegrip van schade veroorzaakt door malware, virussen of door de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of de website, tenzij dergelijke schade het gevolg is van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid door FOCUS Bikes GmbH .

FOCUS Bikes GmbH kan verder niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van (of het niet kunnen gebruiken van) elektronische communicatiemiddelen, al dan niet gerelateerd aan de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade voortvloeiend uit het niet of laattijdig afleveren van elektronische communicaties, onderschepping of manipulatie van elektronische communicaties door derden of door computerprogramma's die worden gebruikt voor elektronische communicatie, en overdracht van virussen.

PRIVACYVERKLARING

Persoonsgegevens die via of gerelateerd aan deze website worden verstrekt of verzameld, mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met de FOCUS Privacyverklaring. De gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan de FOCUS Privacyverklaring zoals gepubliceerd op deze website.

GELINKTE SITES

Deze website kan links naar externe internetsites bevatten. FOCUS Bikes GmbH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik of de content van internetsites die een link hebben naar deze site of via een link op deze site gekoppeld zijn. De FOCUS Privacyverklaring is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens op of via dergelijke externe sites.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij anders aangegeven, zijn alle rechten op deze website en de informatie, inclusief het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten, eigendom van FOCUS Bikes GmbH . Het is gebruikers toegestaan om de website en de informatie te lezen alsook kopieën voor eigen persoonlijk gebruik te maken, bv. door deze af te drukken of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of de informatie, bv. opslag of reproductie van (een deel van) de website op een externe internetsite of creatie van links, hyperlinks of “deep links” tussen de website en enige andere internetsite, of enig ander gebruik is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FOCUS Bikes GmbH .

FOCUS® en alle andere handelsmerken die op deze website voorkomen, zijn gedeponeerde handelsmerken van FOCUS Bikes GmbH , Pon Holdings BV of een van de gelieerde ondernemingen en/of dochterondernemingen.

ONGEVRAAGDE IDEEËN

Indien u ongevraagde ideeën en/of materiaal, bestaande uit teksten, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of anderszins (het "Materiaal") op deze website plaatst of deze per e-mail of op enige andere manier naar FOCUS Bikes GmbH stuurt, heeft FOCUS Bikes GmbH het recht om dergelijk materiaal volledig en gratis te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, en FOCUS Bikes GmbH is niet gebonden aan enige verplichting inzake vertrouwelijkheid met betrekking tot dergelijk materiaal.

U verzekert en vrijwaart FOCUS Bikes GmbH hierbij van en tegen alle acties, claims en aansprakelijkheden die door FOCUS Bikes GmbH worden geleden of opgelopen als gevolg van het gebruik en/of de exploitatie van het materiaal dat de (intellectuele eigendoms)rechten van een derde schendt of op enige andere wijze onwettig is jegens een derde.

SCHEIDBAARHEID

Indien enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden of de toepassing ervan onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt of door een bevoegde rechtbank als dusdanig wordt verklaard, blijft de rest van deze gebruiksvoorwaarden volwaardig van kracht en zal men ervan uitgaan dat de toepassing van dergelijke bepaling redelijkerwijs van invloed is op de bedoeling van de partijen hiermee. De partijen komen verder overeen om een dergelijke nietige of niet-afdwingbare bepaling van deze gebruiksvoorwaarden te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die, voor zover mogelijk, de economische, zakelijke en andere doeleinden van dergelijke nietige of niet-afdwingbare bepaling zal realiseren.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Deze gebruiksvoorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Duitse recht. Alle geschillen die ontstaan in verband met deze gebruiksvoorwaarden, inclusief geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Oldenburg, Duitsland, tenzij bindende wettelijke vereisten dit anders specificeren.

Wegens onderhoud is het momenteel niet mogelijk om bestellingen te plaatsen in onze Click & Collect Shop. Onze excuses voor het ongemak. We proberen zo snel mogelijk weer volledig operationeel te zijn.

Vanwege de aankomende feestdagen zullen de leveringen van onze fietsen vertraging oplopen. Begin januari 2024 zullen we weer doorgaan met het verwerken van de bestellingen.