Gegevensbescherming

Juridische informatie

De op deze website beschikbaar gestelde informatie is met de ons ter beschikking staande middelen zorgvuldig gecontroleerd. Desondanks bieden wij geen garantie inzake volledigheid, juistheid en actualiteit. Wij behouden ons het recht voor zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen van of aanvullingen op de beschikbaar gestelde informatie aan te brengen.

Fouten blijven voorbehouden. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en vereisen onze bevestiging. Bij alle artikelen blijven in verband met de beschikbaarheid en verdere technische ontwikkelingen wijzigingen voorbehouden. Productgegevens vormen vrijblijvende informatie en zijn uitsluitend geldig na een uitdrukkelijke, afzonderlijke bevestiging.

Voor de inhoud van een internetpagina die via een link of banner vanaf onze website wordt bereikt, zijn wij niet verantwoordelijk. Links van derden naar onze pagina vallen niet onder onze invloed en vormen geen verwijzing naar enige samenwerking of een aanbeveling van de linkende onderneming.

Aansprakelijkheidsclaims die door het gebruik van ons internetaanbod ontstaan, zijn uitgesloten voor zover ons geen opzet of grove nalatigheid kan worden verweten of in geval van letsel van leven, lichaam of gezondheid of in geval van schuldonafhankelijke productaansprakelijkheid.

Alle op deze website gebruikte of weergegeven gedeponeerde handelsmerken en overige merken zijn eigendom van de betreffende eigenaars.

Informatie inzake gegevensbescherming

De bescherming van uw persoonlijke gegevens alsmede de vertrouwelijke behandeling hiervan is belangrijk voor ons. Op verzoek informeren wij u graag over wat er binnen onze onderneming met de betreffende gegevens gebeurt en welke maatregelen wij treffen voor het waarborgen van de gegevensbescherming.

Om beter aan uw verzoeken tegemoet te kunnen komen of de toegang tot verdere informatie en aanbiedingen mogelijk te maken, gebruiken wij persoonsgerelateerde gegevens. Willen wij voldoen aan uw vraag, dan kan het eventueel noodzakelijk zijn de informatie in verplichte velden op te slaan en te verwerken. Hierbij letten we erop dat uitsluitend die gegevens worden verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt die voor een bepaald doel zijn bestemd.

Voorts verzamelen we gegevens over het aantal bezoeken aan onze website, die uitsluitend dienen voor statistische doeleinden. De door uw browser automatisch verzonden gegevens (b.v. IP-adres) worden net als alle persoonsgerelateerde gegevens volgens de Duitse wettelijke voorschriften behandeld.

Hebben wij voor het uitvoeren van door u gewenste prestaties subcontractanten of assistenten nodig, dan sturen wij de gegevens uitsluitend in de vereiste omvang door. Wij verplichten onze partners ertoe de gegevens vertrouwelijk te behandelen en terstond te verwijderen zodra deze niet langer noodzakelijk zijn. Een garantie voor het nakomen van deze verplichtingen kunnen wij niet geven en daarom kunnen we hiervoor ook geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Op verzoek verwijderen wij uw gegevens.

Recht op informatie

Op uw schriftelijke verzoek delen wij u conform het geldende recht mee of en in welke omvang persoonsgerelateerde gegevens bij ons zijn opgeslagen.

Google Analytics + cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics gebruikt zog. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt doorgaans verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Bij het activeren van de IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die lid zijn van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS doorgestuurd en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het gebruik van de website en internet verbonden diensten jegens de exploitant van de website te verlenen. De in het kader van Google Analytics door uw browser doorgestuurde IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt het opslaan van cookies via een overeenkomstige instelling in uw browser-software voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in de volle omvang zal kunnen gebruiken. Bovendien kunt u de registratie van door cookies gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en het doorsturen ervan naar Google alsmede de verwerking door Google voorkomen door de via de volgende link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren. Verdere informatie hierover kunt u vinden op tools.google.com/dlpage/gaoptout resp. op https://www.google.com/intl/de_DE/analytics/learn/privacy.html -algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming-.

Twitter

Op onze websites zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Door het gebruik van Twitter en de functie "Re-Tweet" worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en bekendgemaakt aan andere gebruikers. Hierbij worden ook gegevens naar Twitter doorgestuurd.

Als aanbieder van de websites zijn wij niet bekend met de inhoud van de naar Twitter doorgestuurde gegevens alsmede het gebruik ervan door Twitter. Verdere informatie over het gebruik van de gegevens door Twitter kunt u vinden in de privacyverklaring van Twitter; ook kunt u een e-mail met uw vragen sturen naar privacy@twitter.com.

Facebook sociale plug-ins

Onze websites maken gebruik van sociale plug-ins van het sociale netwerk facebook.com ("Facebook"). Facebook wordt geëxploiteerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Gedetailleerde aanwijzingen over de functies van de afzonderlijke plug-ins en hun weergavevorm kunt u vinden op: developers.facebook.com/docs/plugins/ Onze websites brengen via uw browser een directe verbinding met de servers van Facebook tot stand als ze door u worden opgeroepen. Facebook ontvangt hierdoor de informatie dat de betreffende website door u is opgeroepen.

Indien u op dat moment bij Facebook bent ingelogd, kunnen het bezoek aan onze websites alsmede al uw interacties in verband met de sociale plug-ins (b.v. klikken op de "Like"-button, aanmaken van een commentaar enz.) aan uw Facebook-profiel worden toegewezen en bij Facebook worden opgeslagen. Zelfs indien u geen Facebook-profiel hebt, kan niet worden uitgesloten dat Facebook uw IP-adres opslaat.

Ten aanzien van het doel en de omvang van de gegevensverzameling alsmede de verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook verwijzen wij naar de privacyrichtlijnen van Facebook: www.facebook.com/policy.php Hier vindt u bovendien een overzicht van de instelmogelijkheden in uw persoonlijke Facebook-profiel ter bescherming van uw privacy en uw daarmee samenhangende rechten.

Om te voorkomen dat Facebook bovenstaande gegevens van uw bezoek aan onze websites verzamelt, dient u voor uw bezoek aan onze websites bij Facebook uit te loggen. Om de algemene toegang van Facebook tot uw gegevens op onze en op overige websites te voorkomen, kunt u de sociale plug-ins van Facebook middels een geschikte add-on voor uw browser, b.v. "Facebook Blocker", uitsluiten.