DEELNAMEVOORWAARDEN

FOCUS BEAT YOUR SCREEN TIME CHALLENGE
 
 

Deze Challenge is enkel toegankelijk voor deelnemers vanaf 18 jaar. De Challenge loopt van 06.06.2022 00:01 uur MET tot en met 03.07.2022 23:59 MET. Deelnemers die de Challenge voltooien (de ‘finishers’), krijgen een digitale badge ‘Beat your screen time’ en de kans om een FOCUS Bike inclusief bikepacking-tassen te winnen. Door deel te nemen aan de Challenge aanvaarden de deelnemers de voorwaarden en zijn zij gebonden aan alle deelnamevoorwaarden. Registreren voor de wedstrijd van de Challenge is mogelijk tot 06.07.2022 23:59 uur.

DE CHALLENGE

De FOCUS Beat Your Screen Time Strava Challenge is bedoeld voor leden van Strava, die in totaal 28 uur moeten fietsen tijdens de periode van de Challenge. Alle finishers van de Challenge die zich inschrijven voor de FOCUS nieuwsbrief maken kans op een Focus ATLAS 6.8, uitgerust met ORTLIEB bikepacking tassen ter waarde van € 550,-. Hiervoor moet je je e-mailadres invoeren, akkoord gaan met het FOCUS privacy beleid en de algemene voorwaarden en instemmen met het ontvangen van marketing communicatie van FOCUS Bikes.

De winnaar wordt willekeurig gekozen uit de hele database van finishers die de Challenge hebben volbracht en zich hebben ingeschreven voor de FOCUS-nieuwsbrief.

DEELNAMEVOORWAARDEN

Door deel te nemen aan de Challenge worden alle deelnemers geacht de deelnamevoorwaarden te aanvaarden en aan deze te zijn gebonden en zich te houden aan alle deelname-instructies die deel uitmaken van deze deelnamevoorwaarden. Deze deelnamevoorwaarden hebben voorrang in geval van een conflict of andere tegenstrijdige communicatie, inclusief reclame- en promotiemateriaal.

Organisator: FOCUS Bikes, FOCUS Bikes GmbH , Europa-Allee 26, 49685 Emstek, Duitsland

Reclamepartner: Strava, Inc.
208 Utah Street
San Francisco, CA USA 94103
USA

Recht op deelname: Alle natuurlijke personen vanaf 18 jaar en ouder mogen deelnemen. De deelname is niet beperkt tot klanten van de organisator. Indien een deelnemer beperkt handelingsbekwaam is, is de toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger vereist. Alle personen die betrokken zijn bij het bedenken en uitvoeren van de wedstrijd en medewerkers van de organisator (FOCUS Bikes), de reclamepartner (Strava) en hun gezinsleden zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Bovendien behoudt de organisator zich het recht voor om naar eigen goeddunken personen van deelname uit te sluiten indien daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld

(a) in geval van manipulatie in verband met de toegang tot of de uitvoering van de wedstrijd,

(b) in geval van inbreuken op deze deelnamevoorwaarden,

(c) in geval van oneerlijke handelspraktijken of

(d) in geval van valse of misleidende informatie in verband met de deelname aan de wedstrijd.

Deelname: De deelname aan de Challenge is mogelijk via Strava. De Challenge begint om 00:01 uur op 6 juni 2022 en eindigt om 23:59 uur op 3 juli 2022. Het begin en het einde van de Challenge is gebaseerd op de lokale tijd van de individuele deelnemer. Alle activiteiten tijdens de periode van de Challenge moeten in een protocol worden opgenomen en binnen drie dagen na het einde van de Challenge naar Strava worden geüpload.

Er is geen aankoop vereist.

Deelnameperiode: De Strava Challenge begint om 00:01 op 6 juni 2022 en eindigt om 23:59 op 3 juli 2022. Deelnemers moeten zich uiterlijk op om 23:59 uur op 06.07.2022 op de FOCUS-website inschrijven voor de wedstrijd.

Alle informatie moet rechtstreeks worden verstrekt door de persoon die aan de Challenge deelneemt. Deelnemers die niet de juiste informatie verstrekken, zullen worden gediskwalificeerd naar goeddunken van de organisator.

De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gegevens of aanmeldingen die niet correct zijn ingevoerd of om technische of andere redenen verloren zijn gegaan. Onvolledige informatie komt niet in aanmerking voor de Challenge.

PRIJS, KENNISGEVING EN TOEZENDING VAN DE PRIJZEN

Prijs: Iedereen die de Challenge met succes volbrengt en zich inschrijft voor de FOCUS nieuwsbrief maakt kans op een Focus ATLAS 6.8, uitgerust met ORTLIEB bikepacking tassen ter waarde van € 550,-. Hij of zij kan kiezen tussen de fietsmaten XS, S, M, L of XL. De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de wedstrijd zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken, te wijzigen of te beëindigen indien daar gegronde redenen voor zijn, bijvoorbeeld aanvallen van hackers, pogingen van derden om de wedstrijd te manipuleren en dergelijke. De winnaar moet zijn/haar identiteit bevestigen binnen de drie dagen na de eerste kennisgeving door FOCUS Bikes.

De winnaars worden na de sluitingsdatum bepaald door middel van een willekeurige trekking uit alle in aanmerking komende inzendingen. Om mee te doen moet je in vier weken 28 uur rijden, dit uploaden naar Strava en je abonneren op de FOCUS-nieuwsbrief. De rechtsgang is uitgesloten.

Kennisgeving van de winnaar: Deelnemers worden aan het einde van de periode van de Challenge door Strava op de hoogte gebracht en krijgen per e-mail instructies om hun prijs op te eisen.

De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden doorverkocht of ingewisseld voor geld.

De organisator behoudt zich het recht voor om de naam, foto, beeltenis en het land van de winnaar te publiceren, om de Challenge of de prijsuitreiking bekend te maken in alle media die de organisator wenst na afloop van de Challenge binnen één jaar na die datum.

De winnaar stemt ermee in om deel te nemen aan alle redelijke publiciteit in verband met de Challenge waar de organisator om kan vragen en accepteert dat de organisator beelden/uitspraken in verband met/van deze Challenge kan publiceren.

Om aanspraak te kunnen maken op de prijs, moeten deelnemers hun e-mailadres op het formulier invullen en akkoord gaan met de algemene voorwaarden en het privacybeleid van FOCUS.

De organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de wedstrijd te beëindigen of de deelnameperiode te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder opgaaf van redenen. Dit geldt met name voor alle redenen die het geplande verloop van de wedstrijd zouden verstoren of verhinderen.

De organisator heeft het recht de inhoud van de deelnamevoorwaarden tijdens de duur van de wedstrijd te wijzigen indien er belangrijke redenen zijn die een wijziging vereisen.

ONS RECHT OM UW PERSOONSGEGEVENS/INFORMATIE TE GEBRUIKEN

Alle persoonsgegevens die door deelnemers worden verstrekt, worden door of namens de organisator verzameld, opgeslagen en verwerkt in strikte overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (2018) en de Duitse Federale Wet Gegevensbescherming (BDSG). De organisator wijst erop dat de gegevens in de VS op servers worden opgeslagen die door STRAVA worden gehuurd of gebruikt. In de VS kan een ander, vooral lager niveau van gegevensbescherming gelden dan in de EU - dit is onvermijdelijk voor de organisator. Door deelname aan de Challenge stemt de deelnemer uitdrukkelijk in met de opslag van zijn/haar gegevens in de VS en de overdacht van zijn/haar gegevens.

De persoonsgegevens zullen door of namens de organisator worden gebruikt om de organisator in staat te stellen de wedstrijd te beheren en de prijswinnaars bekend te maken en om een deelnemer te sturen wat de deelnemer de organisator vraagt te sturen. De gegevens van de winnaar kunnen worden gedeeld met externe leveranciers en agentschappen van FOCUS Bikes in overeenstemming met het privacybeleid en de algemene voorwaarden van FOCUS Bikes die u onderaan deze website vindt.

De persoonsgegevens van een deelnemer mogen alleen worden gebruikt voor marketingdoeleinden van de organisator indien de deelnemer heeft aangegeven in de toekomst marketingmails van de organisator te willen ontvangen of voor een ander doel waarmee de deelnemer heeft ingestemd. Indien een deelnemer niet langer berichten van de organisator wenst te ontvangen, kan hij/zij gebruik maken van de knop om uit te schrijven die in de e-mails van de organisator is opgenomen.

Afgezien van zijn agentschappen en derde leveranciers die belast zijn met het beheer van de wedstrijd, zal de organisator geen persoonlijke gegevens van de deelnemer aan derden verstrekken, tenzij de wet dit vereist.

In het geval van omstandigheden waarover de organisator redelijkerwijs geen controle heeft, of anderszins in het geval van fraude, misbruik en/of fouten (menselijk of computer) die van invloed zijn of kunnen zijn op het goede verloop van deze Challenge of de toekenning van prijzen, behoudt de organisator zich het recht voor om de Challenge of deze deelnamevoorwaarden te allen tijde te annuleren of te wijzigen, maar hij zal altijd trachten de gevolgen voor de deelnemers tot een minimum te beperken om onnodige teleurstelling te voorkomen.

De organisator en zijn vertegenwoordigers behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken inzendingen te negeren, uit te sluiten of te diskwalificeren die naar hun mening misbruik maken van of het verloop van de Challenge verstoren of die handelen op een manier die naar de mening van de organisator in strijd is met deze voorwaarden of onredelijk is.

De organisator behoudt zich het recht voor om alle inzendingen te controleren, inclusief maar niet beperkt tot het opvragen van adres- en identiteitsgegevens, en om te weigeren een prijs toe te kennen of het recht op de prijs in te trekken en/of verdere deelname aan de Challenge te weigeren en de deelnemer te diskwalificeren als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat er sprake is van schending van deze voorwaarden en bepalingen of instructies die deel uitmaken van de voorwaarden en bepalingen van deze Challenge. Of anderszins indien een deelnemer door deel te nemen aan de Challenge een oneerlijk voordeel heeft behaald of op frauduleuze wijze heeft gewonnen. De organisator is de uiteindelijke scheidsrechter van alle beslissingen die bindend zijn en er is geen correspondentie mogelijk met betrekking tot deze clausule.

Deze wedstrijd wordt niet gesponsord, onderschreven, georganiseerd of geassocieerd met Facebook, Twitter of een andere sociale netwerksite of de fabrikanten, winkeliers of andere partijen die betrokken zijn bij de prijzen. Handelsmerken, logo's en namen van derden zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

De organisator aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor:

(i) fouten, weglatingen, onderbrekingen of vertragingen in de werking of verzending van communicatie die naar (of door) de organisator of een deelnemer wordt gezonden, ongeacht of deze worden veroorzaakt door problemen met communicatienetwerken of -lijnen, computersystemen, software of internetproviders, overbelastingen op het netwerk van een operator of anderszins;

(ii) diefstal, vernietiging of ongeoorloofde toegang tot of wijziging van een dergelijke communicatie;

(iii) enig probleem met of technische storing van enig computersysteem of andere apparatuur die wordt gebruikt om de Challenge uit te voeren;

(iv) enige onnauwkeurige of onvolledige informatie die tijdens het uitvoeren van deze Challenge is gecommuniceerd (al dan niet als gevolg van één van de bovengenoemde oorzaken);

(v) enige vertraging in de levering of niet veilig overdracht van de prijs.

Tenzij er sprake is van opzet, grove nalatigheid, verwonding van leven, ledematen of gezondheid, alsmede in het geval van productaansprakelijkheid, met inbegrip van aansprakelijkheid zonder schuld, is elke aansprakelijkheid uitgesloten. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten bij een louter nalatige schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, bijv. bijzondere adviserende of informatieve verplichtingen waarmee het contract staat of valt; in dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet alleen voor de organisator, maar ook voor de aan hem gelieerde ondernemingen en agentschappen en hun werknemers (de "Betrokken partijen").

De wedstrijd van de exploitant is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De rechtsgang is uitgesloten.

FOCUS Bikes, FOCUS Bikes GmbH , Europa-Allee 26, 49685 Emstek, Duitsland

SALVATORISCHE CLAUSULE

Mocht een bepaling van deze deelnamevoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze deelnamevoorwaarden niet aangetast. In plaats van de onwerkzame bepaling geldt de wettelijk toelaatbare bepaling die in economisch opzicht het dichtst bij de betekenis en het doel van de onwerkzame bepaling komt. Hetzelfde geldt in geval van een lacune in deze deelnamevoorwaarden.

FOCUS Bikes, FOCUS Bikes GmbH , Europa-Allee 26, 49685 Emstek, Duitsland

Wegens onderhoud is het momenteel niet mogelijk om bestellingen te plaatsen in onze Click & Collect Shop. Onze excuses voor het ongemak. We proberen zo snel mogelijk weer volledig operationeel te zijn.

Vanwege de aankomende feestdagen zullen de leveringen van onze fietsen vertraging oplopen. Begin januari 2024 zullen we weer doorgaan met het verwerken van de bestellingen.